Jylland/Fyn: 86 43 49 00 Sjælland: 57 61 46 67 - 46 15 36 00 stemas@stemas.dk

KLIMARAPPORT

Klimarapport

JMM Group koncernen, som Stemas A/S er den del af, er en aktiv bidragsyder til den grønne omstilling gennem forskellige tiltag i en handlingsplan, der både reducerer CO2-belastningen fra vores handels- og serviceaktiviteter samtidig med at bidrage til udvalgte SDG-målsætninger.

Denne KlimaRapport Basis skal give et overblik over nøgletal samt hvilke af FN’s Verdensmål vi har rettet indsatser imod. FN’s 17 Verdensmål er vedtaget af 193 medlemslande og skal samlet bidrage til en mere bæredygtig udvikling globalt.

Beregningerne for CO2 er baseret på input i den af Erhvervsstyrelsen udarbejdede online platform ”Klimakompasset”, der er anbefalet af en række erhvervsorganisationer og er gjort anvendelig for SMV- virksomheder med det formål at få skabt overblik og indsigt. ”Klimakompasset” overholder en internationalt anerkendt standard for opgørelse af klimaaftryk jf. GreenHouseGas Protocol (GHC).

KlimaRapporten Basis anvendes af virksomhedens ledelse og afdelinger i det videre arbejde med at øge bæredygtigheden og skabe reduktioner i CO2-udledninger gennem en separat handlingsplan. Den fuldstændige rapport fra Erhvervsstyrelsens Klimakompasset kan rekvireres på forlangende.

God læsning

Vi har valgt at arbejde med målsætninger, der retter sig mod følgende 3 af FN’s Verdensmål, som er nærmere defineret i vores interne handlingsplan, der målretter en række indsatser mod følgende:

 

Sikre at alle har adgang til pålidelig, bæredygtig og moderne energi til en overkommelig pris

 

Sikre bæredygtige forbrugs- og produktionsformer

 

Beskytte, genoprette og støtte bæredygtig brug af økosystemer på land, bekæmpe ørkendannelse, standse udpining af jorden og tab af biodiversitet

download

Nedenstående hovedresultater dækker perioden
1. januar
– 31. december 2021:

Beskæftigelse i perioden (fuldtidsansatte)

62 medarbejdere

Sygefravær

5,12%

Antal egne biler, inkl. servicebiler

35, heraf 25 varevogne (alle diesel)

Affald – CO2-udledning, i alt

0,5 tons

Samlet energiforbrug, elektricitet – alle lokationer

187.114 kW

Samlet varmeforbrug, naturgas (Hadsten)

7.903 Nm3

Samlet varmeforbrug, fjernvarme (Roskilde og Køge)

245 mW

Samlet vandforbrug

409 m3

Klimakompasset

Hovedresultater

Virksomhedens samlede CO2e-udledning er angivet i tabel 1. CO2e-udledningen er angivet i ton CO2-ækvivalenter,
og tabellen viser udledningen fordelt på de forskellige hovedkategorier. Bemærk, at udenfor scopes ikke medregnes i klimaaftrykket ifølge GHG-protokollen, men kan oplyses særskilt.

TABEL 1: Oversigt over virksomhedens CO2e-udledninger

Hovedkategori Udledning i
ton CO2e
(scope 1+2+3)
Andel af 
udledning
(scope 1+2+3)
Udledning i ton CO2e (udenfor scopes) Udledning i ton CO2e (scope 1+2+3 + udenfor scopes) Andel af udledning (scope 1+2+3 + udenfor scopes)
Energi & processer 68,69 11,8 % 1,70 70,39 12,1 %
Sekundære indkøb 331,51 56,8 % 0,00 331,51 56,8 %
Transport 182,74 31,3 % 8,10 190,85 32,7 %
Affald og genbrug 0,54 0,1 % -9,95 -9,40 -1,6 %
Total 583,49 100,0 % -0,15 583,34 100,0 %

 

Nøgletal

Denne tabel viser beregninger af nøgletal i tilfælde af, at der under Stamdata er indtastet data for hhv. antal ansatte i virksomheden, omsætning og areal.

 

Nøgletalsberegninger Ton CO2e
CO2e ansat 9,41
CO2e pr. mio. kr. 3,17
CO2e pr. m2 0,23

Virksomhedens samlede CO2e-udledning er angivet i tabel 1. CO2e-udledningen er angivet i ton CO2-ækvivalenter, og tabellen viser udledningen fordelt på scope 1, 2 og 3 jf. GHG-protokollen. Udledningen udenfor scopes medregnes ikke jf. GHG-protokollen og indgår derfor ikke i totalen.

TABEL 2: Oversigt over virksomhedens samlede CO2e udledninger

Scope Ton CO2e Andel af udledning
Scope 1 51,47 8,8%
Scope 2 41,07 7,0%
Scope 3 490,94 84,1%
Total 583,49 100,0%

Disclaimer

Tallene er indtastet med basis i en række forudsætninger og trods bestræbelser på at sikre et så korrekt indhold af KlimaRapporten er så præcis og retvisende som muligt, tages der forbehold for nøjagtigheden af beregningsgrundlaget, hvorfor vi fraskriver os ansvar for skade, tab og anden risiko som måtte opstå som følge af eksterne dispositioner fra samhandelspartnere og enkeltpersoner foretaget på baggrund af rapporten. Det bør bemærkes, at der ikke er indtastet Scope 3 belastninger (upstream eller downstream fragt til virksomheden og fra virksomheden) ligesom der ikke er indtastninger for ”primære indkøb” da virksomheden ikke har råvareindkøb. Scope 3 tal henviser således f.eks. primært til anvendelse af brændstof. Scope 3 er yderst vanskelige eftersom virksomheden er en handels-/servicevirksomhed og dermed ikke har kontrol over upstream-belastninger hos producent og vanskeligt kan opgøre belastningen i down-stream hos slutbruger.